Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Zarządu GPW nr 805/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., w której Zarząd GPW postanowił:

  1. wprowadzić z dniem 27 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „LU1642887738”.
  2. notować akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLAY” i oznaczeniem „PLY”.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR